ACEMEFIDE - 
Associació Catalana d'Especialistes en Medicina de l'Educació Física i l'Esport
Presentació | Organització | Formació | Webs MEFIDE | Taulell d'Anuncis | Grups de Treball | Publicacions | Foros Mesport | Ofertes de Treball | Suport Informàtic | Mapa Web
  
Inici  >  Origens  > 

Benvinguda
Què és?
Origens
Objectius
Estatuts

 Origens

ACEMEFIDE neix un 14 de maig de 1993 amb tota la il·lusió d'un grup d'entusiastes en el futur de la Medicina de l'Esport, sota la presidència del Dr. Antonio Guerrero Doménech, conjuntament amb els Drs. Jesús Villoria López, Silvia Cristina Comín Durbán i Maria Carmen Izquierdo Tineo.

Inicialment, l'Associació es constitueix en entitat d'àmbit autonòmic sense ànim de lucre, acollida a la Llei 191/64 del 24 de Desembre i normes complementàries del Decret 1440/65 del 28 de maig, amb les finalitats:

 • Agrupar a tots els metges especialistes en Medicina de l'Educació Física i l'Esport, amb la fi de la promoció i divulgació de l'especialitat en els àmbits en els que sigui d'interès (sanitari, professional, científic, tècnic, etc.), amb l'objectiu final de servei a la Societat.

 • Fomentar i facilitar les relacions entre els associats amb la fi de representar i cooperar amb els interessos col·lectius.

 • Informar a les autoritats, Corporacions Professionals i Públic en general, d'aquells assumptes professionals pels que sigui consultada o per iniciativa pròpia en relació amb els nivells d'acció propis de l'especialitat, com son:

  • L'activitat educativa-esportiva que es realitza durant el període escolar i la pràctica esportiva general.

  • Tasca preventiva i millora fisiològica de l'adult, amb implicacions importants en les àrees escolar, laborar, de lleure i de competició.

  • Prevenció de lesions i tractament , de les mateixes, avaluació i millora de rendiments. • Defendre els drets i immunitats dels seus membres davant els poders públics, institucions públiques i privades a través de la Secció Sindical creada a l'efecte dins els Sindicat de Metges de Catalunya. Amb la fi que les activitats que ho requereixin siguin desenvolupades pel personal amb la titulació adient en unes condicions dignes.

 • L'Associació tractarà d'anar ampliant les seves finalitats d'acord amb les exigències de cada època.Per fer possible el compliment d'aquestes finalitats es plantejaven diverses activitat com:

 • Promoure contactes amb organismes dependents de l'Administració Pública Catalana (Autonòmica i Municipals) i de caràcter privat.

 • Col·laborar amb l'Escola Catalana de Medicina de l'Educació Física i l'Esport , en alló que aquesta precisi o demani.Actualment s'han adaptat els Estatuts a la normativa vigent, d'acord amb l'art 4.1 del Decret 206/1999, de 27 de juliol, pel quals s'aprova el Reglament d'organització i funcionament del Registre d'Associacions, els canvis de la composició de la Junta Directiva d'ACEMEFIDE (núm 14540 Secció 1a, Barcelona, 7 oct 2004) amb escrit presentat el 29/09/2004, aprovats en Assemblea General en data 24 de juliol de 2004.