Cuadro de texto: http://www.acemefide.org
secretaria@acemefide.org
Via de l’Imperi Romà, 11 bis
43005 TARRAGONA
Tel 977 232107 Fax 977 236208
CIF: G-63387732

Estatuts

Associació Catalana d’Especialistes en Medicina de l’Educació Física i l’Esport

CAPITOL I                      La denominació, els fins i el domicili

Article 1       

Amb la denominació Associació Catalana d’Especialistes en Medicina de l’Educació Física i l’Esport  (ACEMEFIDE) d’àmbit autonòmic es constitueix l’associació, que regularà les seves activitats d’acord amb la Llei  7/1997, de 18 de juny, d’associacions (DOGC 2423, d’1 de juliol) i els seus estatuts.

Article 2       

Els fins de l’associació són:

1.        Agrupar a tots els especialistes en Medicina de l’Educació Física i l’Esport (MEFIDE) de Catalunya, amb la fi de desenvolupar les inquietuds científiques, representar els interessos professionals i defensar els drets dels especialistes MEFIDE, en tots els àmbits (societats científiques, ensenyament, sanitat, institucions públiques i privades).

2.        Oferir a la societat, en general, serveis especialitzats medicoesportius i d’alta qualitat en tots els àmbits professionals (educatiu, sanitaria, científic, tècnic, ...):

·   Promoció de la salut mitjançant l’Activitat Física i l’Esport (AFiE)

·   Prescripció d’Activitat Física i Esport com a eina de prevenció i tractament de patologies, donant suport professional al metges d’Atenció Primària de Salut.

·   Assessorament i suport medicoesportiu per l’elaboració de guies de treball i protocols específics per la determinació de l’aptitud medicoesportiva per la pràctica d’AFiE intensa i/o competició.

·   Suport logístic i tècnic, a les institucions corresponents, en l’elaboració de normatives, adjudicació, supervisió i avaluació continua de qualitat dels Centres i Establiments Sanitaris amb serveis de Medicina de l’Esport.

·   Afavorir, promocionar i elaborar programes educatius per la pràctica d’una activitat física i/o esportiva saludables, amb especial èmfasi en l’edat escolar, adolescent, dones i gent gran.

·   Desenvolupar tasques de prevenció, estudis de les funcions orgàniques, diagnòstic i tractament de tota la patologia relacionada amb la pràctica esportiva, especialment de competició.

·   Promoció i suport de campanyes públiques i privades que tinguin com a objectius la millora de la condició física i la salut mitjançant la l’Activitat Física i l’Esport.

3.        Desenvolupar un Nomenclàtor de referència,  amb les prestacions, proves complementaries i les retribucions corresponents, dels Especialistes MEFIDE.

4.        Participar de forma activa en la formació integral de l’especialista MEFIDE:

·   Afavorint la integració plena al sistema MIR, amb tots els drets i obligacions, i amb una retribució equiparable a la resta de metges en formació (hospitalària i extrahospitalària).

·   Col·laborar i donar el màxim suport a l’Escola Catalana de Medicina de l’Educació Física i l’Esport.

·   Afavorir la incorporació dels nous Especialistes MEFIDE al mercat de treball, un cop finalitzat i superat el seu període de formació especialitzada.

5.        Representar i defensar els interessos laborals i unes condicions dignes de treball dels especialistes MEFIDE, en tots els àmbits: administració, institucions, entitats públiques i privades, entitats esportives, particulars, ..., en col·laboració d’altres institucions professionals (col·legis de metges, sindicats, etc. ).

6.        Organitzar serveis comuns, promoure activitats i facilitar les relacions entre els especialistes MEFIDE associats amb la fi de representar i cooperar amb els interessos col·lectius, amb la utilització prioritària del suport informàtic.

7.        Col·laborar, a tots el nivells, amb els diferents organismes i institucions públiques i privades de Catalunya, per tal d’incrementar la salut i el nivell físic de la poblaciól, mitjançant la supervisió mèdica de l’activitat física  i l’esport.

8.        En general, fomentar, promocionar i divulgar, totes les prestacions de l’especialitat MEFIDE.

En queda exclòs tot ànim de lucre.

Article 3       

1. El domicili de l’associació s’estableix a Tarragona, al carrer Via de l’Imperi Romà , núm. 11bis.

2. L’àmbit d’activitat principal de l’entitat compren el territori de la Generalitat de Catalunya. No obstant això, també es considera indicativa de l’àmbit d’activitat qualsevol altra referència geogràfica (sigui de caràcter local, estatal o internacional) relacionada amb les activitats de l’associació.

 

CAPITOL II                    Els membres de l’associació, els seus drets i les seves obligacions

Article 4       

Poden formar part de l’Associació aquelles persones majors d’edat i amb capacitat d’obrar que tinguin interès en el desenvolupament de les finalitats de l’Associació.

A més dels requisits exposats anteriorment, per pertànyer a l’Associació es requerirà posseir el títol de Metge Especialista en Medicina de l’Educació Física i l’Esport  o ésser matriculat a qualsevol de les Escoles oficialment reconegudes, excepte els socis d’honor. Els interessats han de presentar una sol·licitud per escrit a la Junta Directiva, la qual prendrà una decisió sobre això en la primera reunió que tingui lloc i la comunicarà en l’Assemblea General més immediata.

Article 5       

Dins de l’Associació existiran les següents classes de socis:

a.        Socis fundadors, que seran aquells que participin a l’acte de constitució de l’Associació.

b.       Socis numeraris, que seran els que ingressin després de la constitució de l’Associació.

c.        Socis emèrits, tots aquells que amb anterioritat a la creació d’aquesta Associació estiguin en possessió del títol de Metge Medicina de l’Educació Física i l’Esport.

d.       Socis d’honor, els que pel seu prestigi o per haver contribuït de manera rellevant a la dignificació i desenvolupament de l’Especialitat i/o Associació, es facin creditors de tal distinció. El nomenament dels socis d’honor correspondrà a la Junta Directiva o Assemblea General. Aquests socis estaran exempts de la obligatorietat de possessió del títol d’especialista.

Article 6       

Els socis numeraris, fundadors i emèrits, tindran els següents drets

a.        Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General.

b.        Prendre part a quantes activitats organitzi l’Associació en compliment de les seves finalitats.

c.        Gaudir de tots els avantatges i beneficis que l’Associació pugi obtenir.

d.        Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.

e.        Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas.

f.         Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l’associació, d’acord amb les normes legals i estatutàries.

g.        Exposar a l’Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l’associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.

h.         Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris de l’associació.

i.          Ésser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries.

j.          Rebre informació sobre les activitats de l’associació.

k.        Fer ús dels serveis comuns que l’associació estableixi o tingui a la seva disposició.

l.          Formar part dels grups de treball.

m.        Posseir un exemplar dels estatuts.

n.        Consultar els llibres de l’associació.

Article 7       

Els socis fundadors, numeraris i emèrits, tindran les següents obligacions:

a.        Comprometre’s amb les finalitats de l’associació i participar activament per assolir-les.

b.        Contribuir al sosteniment de l’associació amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions econòmiques fixades pels estatuts i aprovades d’acord amb aquests.

c.        Executar, en el seu cas, les obligacions inherents al càrrec que ocupin.

d.        Complir la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.

e.        Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l’associació.

Article 8       

Els socis d’honor tindran les mateixes obligacions que els fundadors, de nombre i emèrits a excepció de les previstes als apartats b) i c) de l’article anterior.
Així mateix tindran els mateixos drets a excepció dels que figuren als apartats c) d), tot i que a les Assemblees hi podran assistir amb veu però sense vot.

Article 9       

Són causes per ser donat de baixa de l’associació:

1. Que ho decideixi la persona interessada, que ha de comunicar per escrit la seva decisió a la Junta Directiva.

2. No  satisfer les quotes fixades.

3. No complir les obligacions estatutàries.

 

CAPITOL III                L’Assemblea General

Article 10   

1. L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’associació; els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable.

2. Els membres de l’associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència de l’Assemblea.

3. Tots els membres queden subjectes als acords de l’Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s’han abstingut de votar.

Article 11   

L’Assemblea General té les facultats següents:

a) Modificar els estatuts.

b) Elegir i separar els membres de l’òrgan de govern i controlar-ne l’activitat.

c)  Aprovar el pressupost anual i la liquidació de comptes anuals, i també adoptar els acords per a la fixació de la forma i l’import de la contribució al sosteniment de l’associació i aprovar la gestió feta per l’òrgan de govern.

d) Acordar la dissolució de l’associació.

e) Incorporar-se a altres unions d’associacions o separar-se’n.

f) Sol·licitar la declaració d’utilitat pública.

g) Aprovar el reglament de règim interior.

h) Acordar la baixa o la separació definitiva, amb un expedient previ, dels associats i les associades.

i) Conèixer les sol·licituds presentades per a ésser soci o sòcia, i també les altes i les baixes d’associats i associades per una raó distinta a la de la separació definitiva.

j)  Resoldre sobre qualsevol altra qüestió que no estigui directament atribuïda a cap altre òrgan de l’associació. La relació de les facultats que es fa en aquest article té un caràcter merament enunciatiu i no limita les atribucions de l’Assemblea General.

Article 12   

1. L’Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l’any,  dins dels mesos compresos entre gener i juny, ambdós inclusivament.

2. L’òrgan  de govern pot convocar l’assemblea general amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol·liciti un nombre d’associats no inferior al 30%; en aquest cas, l’assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar des de la data de la sol·licitud.

Article 13   

1.L’Assemblea és convocada per l’òrgan de govern mitjançant una convocatòria, que ha de contenir, com a mínim, l’ordre del dia, el lloc, la data i l’hora de la reunió.

2. La convocatòria s’ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió, individualment i mitjançant un escrit adreçat al domicili que consti en la relació actualitzada d’associats i associades que ha de tenir l’associació.

3. Les reunions de l’Assemblea General, les presideix el president de l’associació. Si no hi és, l’han de substituir, successivament, el vicepresident, el vocal de més edat de la Junta. Hi ha d’actuar com a secretari qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva.

4. El secretari redacta l’acta de cada reunió, que han de signar ell mateix i el president, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i  la llista de les persones assistents.

Al començament de cada reunió de l’Assemblea General es llegeix l’acta de la sessió anterior a fi que s’aprovi o s’esmeni. Cinc dies abans, de tota manera, l’acta i qualsevol altra documentació ha d’estar a disposició dels socis al local social.

Article 14   

1. L’Assemblea general es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de persones associades presents o representades.

2. El 10% dels associats pot sol·licitar a l’òrgan de govern la inclusió en l’ordre del dia d’un o més assumptes per tractar i, si  ja s’ha convocat l’assemblea, sempre  que ho facin dins el primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data de la reunió d’aquella.
La sol·licitud també es pot fer directament a l’assemblea, que decideix el que considera convenient, però únicament pot adoptar acords respecte als punts no inclosos en l’ordre del dia comunicat en la convocatòria, si així ho decideix una majoria de les tres quartes parts de les persones presents, sempre que l’assistència a l’Assemblea representi més del 50% d’associats.

Article 15   

1. En les reunions de l’Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l’associació.

2. Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis presents o representats.

3. Per adoptar acords sobre la separació dels membres, la modificació dels estatuts, la dissolució de l’associació, la constitució d’una federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent, cal un nombre de vots equivalent a les dues terceres parts dels assistents. En qualsevol cas, l’elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es fa per acord de la majoria relativa dels socis presents o representats.

4. Les candidatures que es presentin formalment tenen dret a una còpia de la llista dels socis i dels seus domicilis certificada pel secretari amb el vistiplau del president.

 

 

CAPITOL IV               La Junta Directiva

Article 16   

1. Regeix, administra i representa l’associació la Junta Directiva[C1] , que componen el president, el vicepresident, el secretari general, el tresorer i cinc vocals. Aquests càrrecs han de ser exercits per persones diferents.

2. l’elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser associats, es fa per votació de l’Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions després d’haver acceptat el càrrec.

3. El nomenament i el cessament dels càrrecs han de ser certificats pel secretari sortint, amb el vistiplau del president sortint, i s’han de comunicar al Registre d’Associacions.

4. Els membres de la Junta Directiva no poden dur a terme cap activitat retribuïda per l’associació.

Article 17   

1.  Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període[C2]  de quatre anys, sense  prejudici que puguin ser reelegits.

2. El cessament dels càrrecs abans d’extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenir-se per:

a) dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual se n’exposin els motius

b) malaltia que incapaciti per exercir el càrrec

c) baixa com a membre de l’associació

d) sanció per una falta comesa en l’exercici del càrrec, imposada d’acord amb el que estableix l’article 15.3 dels estatuts

3. Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva s’han de cobrir en la primera reunió de l’Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de l’associació pot ocupar provisionalment el càrrec vacant.

Article 18   

1. La Junta Directiva té les facultats següents:

a) Representar, dirigir i administrar l’associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l’Assemblea General, d’acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.

b) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents.

c) Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos de l’associació.

d) Proposar a l’Assemblea General la defensa de l’establiment de les quotes que els membres de l’associació han de satisfer.

e) Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s’hi adoptin.

f) Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent.

g) Contractar els empleats que l’associació pugui tenir.

h) Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.

i) Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l’associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.

j) Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s’hagin d’encarregar de cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups.

k) Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir:

-subvencions o altres ajuts

-l’ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació.

l) Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvis a qualsevol establiment de crèdit d’estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina a l’article 29.

m) Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne compte en la primera reunió de l’Assemblea General.

n) Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d’una manera específica a algun altre òrgan de govern de l’associació o que li hagi estat delegada expressament.

Article 19   

1. La Junta Directiva, convocada prèviament pel president o per la persona que el substitueixi, s’ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin, i que en cap cas no pot ser inferior a dos mesos.

 2. S’ha de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el president o bé si ho sol·licita un 50% dels membres que la componen.

Article 20   

1. La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada amb antelació i hi ha un quòrum de la meitat més un.

2. Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades, poden excusar-se’n. L’assistència del president o del secretari o de les persones que els substitueixin hi és necessària sempre.

3. La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents. En cas d’empat, el vot del President serà de qualitat.

Article 21   

1. La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços del seus membres.

2. També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un o uns quants mandataris per exercir la funció que els confiï amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.

Article 22   

Els acords de la Junta Directiva s’han de fer constar en el llibre d’actes i han de ser signats pel secretari i el president. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s’ha de llegir l’acta de la sessió anterior perquè s’aprovi o es rectifiqui, si és procedent.

 

 


CAPITOL V                   El president i el vicepresident

Article 23   

1. Són pròpies del president les funcions següents:

a) Dirigir i representar legalment l’associació, per delegació de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.

b) Presidir i dirigir els debats, tant de l’Assemblea General com de la Junta Directiva.

c) Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat.

d) Establir la convocatòria de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.

e) Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l’associació.

f) Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin l’Assemblea General o la Junta Directiva.

2. El president és substituït, en cas d’absència o malaltia, pel vicepresident o el vocal de més edat de la Junta, per aquest ordre.

 

 

CAPITOL VI               El secretari general i el tresorer

Article 24   

1. Són pròpies del secretari general les funcions següents:

a) Representar legalment a l’Associació (en coordinació amb la Presidència) davant tota classe d’organismes públics o privats

b) Custodiar la documentació de l’associació, aixecar, redactar.

c)  Signar les actes de les reunions de l’Assemblea General i la Junta Directiva.

d) Redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar,.

e)  Portar el llibre de registre de socis.

f)   Convocar les sessions que celebri l’Assemblea General i la Junta Directiva.

g) Ordenar pagament i autoritzar, junt amb el President, amb la seva firma, documents, actes i correspondència.

Article 25   

1. Són pròpies del tresorer les funcions següents:

a) Custodiar i i controlar els recursos de l’associació.

b) Ordenar pagament i autoritzar, junt amb el President, amb la seva firma, documents, actes i correspondència.

c)  Portar un llibre de caixa.

d) Realitzar el balanç econòmic de l’exercici anterior i entregar lo a la Junta Directiva, 15 dies abans de la celebració de l’Assemblea General Ordinària, així com el pressupost corresponent a l’any següent.

e)  Signar els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria.

f)   Ordenar pagament de les factures aprovades per la Junta Directiva i autoritzar, junt amb el President, amb la seva firma, documents, actes i correspondència i ingressar el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d’estalvi.

CAPITOL VII            Els vocals i les comissions o grups de treball

Article 26   

Els Vocals tindran les obligacions pròpies dels seu càrrec com a membres de la Junta Directiva, i així com neixin de les delegacions o comissions de treball que la pròpia Junta els hi encomani.

Article 27   

La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l’han de plantejar els membres de l’associació que vulguin formar-los, que n’han d’assabentar la Junta Directiva i explicar les activitats que es proposen dur a terme.

La Junta Directiva s’ha de preocupar d’analitzar les diferents comissions o grups de treball, els encarregats dels quals li han de presentar un cop al mes un informe detallat de les seves actuacions.

 

 

CAPITOL VIII        El règim econòmic

Article 28   

Aquesta associació no té patrimoni fundacional[C3] .

Article 29   

Els recursos econòmics de l’associació es nodreixen de:

a)      les quotes que fixa l’Assemblea General per als seus membres

b)      les subvencions oficials o particulars

c)       les donacions, les herències o els llegats

d)      les rendes del patrimoni mateix o bé d’altres ingressos que puguin obtenir-se

e)       No existeix límit al pressupost anual.

Article 30   

Tots els membres de l’associació tenen l’obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l’Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva.

L’Assemblea General pot establir quotes d’ingrés, quotes periòdiques mensuals -que s’abonaran per mesos, trimestres o semestres, segons el que disposi la Junta Directiva- i quotes extraordinàries.

Article 31   

L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural i queda tancat el 31 de desembre.

Article 32   

En els comptes corrents o llibretes d’estalvis obertes en establiments de crèdit o d’estalvi, hi han de figurar les signatures del president, el tresorer i el secretari.

Per poder disposar dels fons n’hi ha prou amb dues firmes, una de les quals ha de ser la del tresorer o bé la del president.

 

 


CAPITOL IX                Capítol IX. El règim disciplinari

Article 33   

L’òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis que incompleixen les seves obligacions.

Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d’una amonestació fins a l’expulsió de l’associació, segons el que estableixi el reglament intern.

El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé com a conseqüència d’una denúncia o comunicació. En el termini de 10 dies, la Junta Directiva nomena un instructor, que tramita l’expedient sancionador i proposa la resolució en el termini de 15 dies, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada i aprovada per dues terceres parts dels membres de la Junta Directiva, l’adopta aquest òrgan de govern també dins d’un període de 15 dies.

Contra les sancions per faltes greus i molt greus acordades per la Junta Directiva, les persones interessades hi poden recórrer, si el reglament intern estableix el procediment per fer-ho, davant la primera assemblea general que tingui lloc.

 

 

 

CAPITOL X                   Capítol X. La dissolució

Article 34   

L’Associació no es podrà dissoldre mentre hi hagi vint-i-cinc socis que desitgin continuar.

Article 35   

L’associació pot ser dissolta si ho acorda l’Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquest fi, per una majoria de 2/3 dels associats.

Article 36   

1. Un cop acordada la dissolució, l’Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de l’associació, com a la finalitat, l’extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.

2. L’Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari.

3. Els membres de l’associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.

4. El romanent net que resulti de la liquidació s’han de lliurar directament a l’entitat pública o privada  sense afany de lucre que, en l’àmbit territorial d’actuació de l’associació, hagi destacat més en la seva activitat a favor d’obres benèfiques, concretament al orfes de Col·legis de Metges.

5. Les funcions de liquidació i d’execució dels acords a què fan referència els apartats anteriors d’aquest mateix article són competència de la Junta Directiva si l’Assemblea General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada.

 

 

 


CAPITOL XI                Disposicions adicionals

Article 37   

A/     Els socis d’ACEMEFIDE hauran de ser socis de la “FEDERACIÓN  ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES DE ESPECIALISTAS EN MEDICINA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y EL DEPORTE” (FEDAMEFIDE), mentre la Junta Directiva, en cas d’urgència, o l’Assemblea General no decideixin el contrari. Estant supeditat aquest punt a la creació de quotes reguladores. Les decisions de la Junta Directiva en aquest sentit hauran de ser aprovades per l’Assemblea.

B/      Es promocionarà entre els associats la vinculació científica amb la SOCIETAT CATALANA DE MEDICINA DE L’ESPORT, de manera voluntària i lliure.

C/      Es buscarà mantenir la més estreta col·laboració amb la resta d’associacions d’especialistes en Medicina de l’Educació Física i l’Esport de caire autonòmic de la resta de l’estat, així com amb les de l’estranger.

Cuadro de texto: http://www.acemefide.org
secretaria@acemefide.org
Via de l’Imperi Romà, 11 bis
43005 TARRAGONA
Tel 977 232107 Fax 977 236208
CIF: G-63387732

 

 

Barcelona, 1 de maig  de 2004  

 

 

 

Secretari                                                                               President

 


 [C1]La composició de la Junta Directiva pot ser diferent, encara que ha de constar necessàriament d’un president, un secretari i un tresorer

 [C2]Cal concretar la durada del càrrec tenint en compte que no pot ser superior a cinc anys.

 [C3]Si en té, cal indicar la quantitat en què es valora.