ACEMEFIDE - 
Associació Catalana d'Especialistes en Medicina de l'Educació Física i l'Esport
Presentació | Organització | Formació | Webs MEFIDE | Taulell d'Anuncis | Grups de Treball | Publicacions | Foros Mesport | Ofertes de Treball | Suport Informàtic | Mapa Web
  
Inici  >  Presidència  > 

Junta Directiva
Presidència
Secretaria General
Tresoreria
Vocalies i Comissions de Treball
Assemblea General
Relacions MEFIDE Presidència

Funcions del President:

  • Dirigir i representar legalment l'associació, per delegació de l'Assemblea General i de la Junta Directiva.  • Presidir i dirigir els debats, tant de l'Assemblea General com de la Junta Directiva.  • Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d'empat.  • Establir la convocatòria de les reunions de l'Assemblea General i de la Junta Directiva.  • Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l'associació.  • Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin l'Assemblea General o la Junta Directiva.  • El president és substituït, en cas d'absència o malaltia, pel vicepresident o el vocal de més edat de la Junta, per aquest ordre.