ACEMEFIDE - 
Associació Catalana d'Especialistes en Medicina de l'Educació Física i l'Esport
Presentació | Organització | Formació | Webs MEFIDE | Taulell d'Anuncis | Grups de Treball | Publicacions | Foros Mesport | Ofertes de Treball | Suport Informàtic | Mapa Web
  
Inici  >  Junta Directiva  > 

Junta Directiva
Presidència
Secretaria General
Tresoreria
Vocalies i Comissions de Treball
Assemblea General
Relacions MEFIDE Junta Directiva

Composició de la Junta Directiva:

President
Jordi Ribas Fernández

Vicepresident
Vicente Mateo Alcalà

Secretari general
Manel Gonzàlez Peris

Tresorer
Luís Pereiro Vázquez

Vocals
Daniel Brotons Cruxart
Belén Moreno Cañamero
Antoni Turmo Garuz
Eulàlia Àlvarez Miró
Joaquim Guasch BoschFuncions de la Junta Directiva:

 • Representar, dirigir i administrar l'associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l'Assemblea General, d'acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.

 • Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d'accions legals i interposar els recursos pertinents.

 • Proposar a l'Assemblea General la defensa dels interessos de l'associació.

 • Proposar a l'Assemblea General la defensa de l'establiment de les quotes que els membres de l'associació han de satisfer.

 • Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s'hi adoptin.

 • Presentar el balanç i l'estat de comptes de cada exercici a l'Assemblea General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l'exercici següent.

 • Contractar els empleats que l'associació pugui tenir.

 • Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.

 • Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l'associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.

 • Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s'hagin d'encarregar de cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups.

 • Dur a terme les gestions necessàries davant d'organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir:

  • subvencions o altres ajuts

  • l'ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació.

 • Obrir comptes corrents i llibretes d'estalvis a qualsevol establiment de crèdit d'estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina a l'article 29.

 • Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne compte en la primera reunió de l'Assemblea General.

 • Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d'una manera específica a algun altre òrgan de govern de l'associació o que li hagi estat delegada expressament.


Característiques de la Junta Directiva:

La Junta Directiva administra i representa l'associació. La componen el president, el vicepresident, el secretari general, el tresorer i cinc vocals. Aquests càrrecs han de ser exercits per persones diferents. Els membres de la Junta Directiva han de ser associats i s'escullen per votació de l'Assemblea General.

Els membres de la Junta Directiva, que no poden dur a terme cap activitat retribuïda per l'associació, exerceixen el càrrec durant un període de quatre anys, sense prejudici que puguin ser reelegits.

El cessament dels càrrecs abans d'extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenir-se per:

a) dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual se n'exposin els motius

b) malaltia que incapaciti per exercir el càrrec

c) baixa com a membre de l'associació

d) sanció per una falta comesa en l'exercici del càrrec, imposada d'acord amb el que estableix l'article 15.3 dels estatuts

Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva s'han de cobrir en la primera reunió de l'Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de l'associació pot ocupar provisionalment el càrrec vacant.

La Junta Directiva, convocada prèviament pel president o per la persona que el substitueixi, s'ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin, i que en cap cas no pot ser inferior a dos mesos. S'ha de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el president o bé si ho sol·licita un 50% dels membres que la componen.

La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada amb antelació i hi ha un quòrum de la meitat més un. Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades, poden excusar-se'n. L'assistència del president o del secretari o de les persones que els substitueixin hi és necessària sempre.

La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents. En cas d'empat, el vot del President és de qualitat.

La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços del seus membres. També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un o uns quants mandataris per exercir la funció que els confiï amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.

Els acords de la Junta Directiva s'han de fer constar en el llibre d'actes i han de ser signats pel secretari i el president. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s'ha de llegir l'acta de la sessió anterior perquè s'aprovi o es rectifiqui, si és procedent.