ACEMEFIDE - 
Associació Catalana d'Especialistes en Medicina de l'Educació Física i l'Esport
Presentació | Organització | Formació | Webs MEFIDE | Taulell d'Anuncis | Grups de Treball | Publicacions | Foros Mesport | Ofertes de Treball | Suport Informàtic | Mapa Web
  
Inici  >  Assemblea General  > 

Junta Directiva
Assemblea General
Cens Col.legial
Resum d'Actes
Acords
Relacions MEFIDE Assemblea General

L'Assemblea General és l'òrgan sobirà de l'associació. Els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable. Els seus membres, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència de l'Assemblea. Tots els membres queden subjectes als acords de l'Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s'han abstingut de votar.

L'Assemblea General té les facultats següents:

  • Modificar els estatuts.

  • Elegir i separar els membres de l'òrgan de govern i controlar-ne l'activitat.

  • Aprovar el pressupost anual i la liquidació de comptes anuals, i també adoptar els acords per a la fixació de la forma i l'import de la contribució al sosteniment de l'associació i aprovar la gestió feta per l'òrgan de govern.

  • Acordar la dissolució de l'associació.

  • Incorporar-se a altres unions d'associacions o separar-se'n.

  • Sol·licitar la declaració d'utilitat pública.

  • Aprovar el reglament de règim interior.

  • Acordar la baixa o la separació definitiva, amb un expedient previ, dels associats i les associades.

  • Conèixer les sol·licituds presentades per a ésser soci o sòcia, i també les altes i les baixes d'associats i associades per una raó distinta a la de la separació definitiva.

  • Resoldre sobre qualsevol altra qüestió que no estigui directament atribuïda a cap altre òrgan de l'associació. La relació de les facultats que es fa en aquest article té un caràcter merament enunciatiu i no limita les atribucions de l'Assemblea General.

L'Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l'any, dins dels mesos compresos entre gener i juny, ambdós inclusivament. L'òrgan de govern pot convocar l'assemblea general amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol·liciti un nombre d'associats no inferior al 30%; en aquest cas, l'assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar des de la data de la sol·licitud.

L'Assemblea és convocada per l'òrgan de govern mitjançant una convocatòria, que ha de contenir, com a mínim, l'ordre del dia, el lloc, la data i l'hora de la reunió. La convocatòria s'ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió, individualment i mitjançant un escrit adreçat al domicili que consti en la relació actualitzada d'associats i associades que ha de tenir l'associació.

Les reunions de l'Assemblea General, les presideix el president de l'associació. Si no hi és, l'han de substituir, successivament, el vicepresident, el vocal de més edat de la Junta. Hi ha d'actuar com a secretari qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva. El secretari redacta l'acta de cada reunió, que han de signar ell mateix i el president, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents. Al començament de cada reunió de l'Assemblea General es llegeix l'acta de la sessió anterior a fi que s'aprovi o s'esmeni. Cinc dies abans, de tota manera, l'acta i qualsevol altra documentació ha d'estar a disposició dels socis al local social.

L'Assemblea general es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de persones associades presents o representades. El 10% dels associats pot sol·licitar a l'òrgan de govern la inclusió en l'ordre del dia d'un o més assumptes per tractar i, si ja s'ha convocat l'assemblea, sempre que ho facin dins el primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data de la reunió d'aquella. La sol·licitud també es pot fer directament a l'assemblea, que decideix el que considera convenient, però únicament pot adoptar acords respecte als punts no inclosos en l'ordre del dia comunicat en la convocatòria, si així ho decideix una majoria de les tres quartes parts de les persones presents, sempre que l'assistència a l'Assemblea representi més del 50% d'associats.

En les reunions de l'Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l'associació. Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis presents o representats. Per adoptar acords sobre la separació dels membres, la modificació dels estatuts, la dissolució de l'associació, la constitució d'una federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent, cal un nombre de vots equivalent a les dues terceres parts dels assistents. En qualsevol cas, l'elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es fa per acord de la majoria relativa dels socis presents o representats. Les candidatures que es presentin formalment tenen dret a una còpia de la llista dels socis i dels seus domicilis certificada pel secretari amb el vistiplau del president.